Vastuullinen sijoittaminen

 

Uskomme, että kestävyystekijät vaikuttavat sekä tuottoihin että riskitasoihin pitkän aikavälin sijoitustoiminnassa. Tämän vuoksi kestävyystekijät ollaan sisällytetty sijoituksia koskevaan päätöksentekoon sijoitusstrategiasta yksittäisen instrumentin valintaan.

 

 

Vastuullisen sijoittamisen periaatteet

Manager selection -prosessimme sisältää yksityiskohtaisen ja perusteellisen ESG- analyysin sijoitustuotteista ja salkuista, johon liittyy laadullinen due diligence ja haastattelut kohdesijoitusrahastojen salkunhoitajien ja sijoitustiimien kanssa. Erityisesti keskitytään kohderahastojen ESG-integraation tasoon sekä kestävän kehityksen käytäntöihin ja prosesseihin, ESG-luokituksiin ja -riskeihin, hiilidioksidipäästöjen intensiteettimittareihin, poissulkemisperiaatteisiin, toteutukseen ja rahastojen ja salkkujen sitouttamiskäytäntöihin. Sijoitustiimi seuraa systemaattisesti valittuja salkunhoitajia ja sijoitustuotteita ESG-tietoihin perustuvan analyysin ja arvioinnin sekä kohderahastojen salkunhoitajien ja sijoitustiimien haastattelujen kautta. CapMan Wealth hyödyntää kolmansien osapuolien, kuten esimerkiksi Morningstar Sustainalyticsin tai JAY Solutionsin, ESG- ja kestävyyteen liittyviä tietoja.
Omaisuudenhoitopalvelumme keskittyy seuraaville alueille:

  • Sijoitusneuvonnassa huomioidaan asiakkaan ESG-liitännäiset mieltymykset
  • Varmistetaan, että vastuullisuustekijät otetaan huomioon riskin – ja tuottotasojen ohella jokaisessa sijoituspäätöksessä.
  • Sijoitukset kohdennetaan tukemaan vähähiilisiä vaihtoehtoja.
  • Edistetään ratkaisuja, jotka auttavat saavuttamaan YK:n kestävän kehityksen tavoitteet
  • Tarjotaan olennaista kestävyyteen liittyvää raportointia ja tietoa sekä salkun että rahastojen tasolla.

Lisäksi hallinnoimme omaa Sustainable Future -rahastoa, joka on suunniteltu heijastamaan laajempaa osakemarkkinaa globaalisti valittujen sijoitusrahastojen ja ETF:ien kautta. Strategian tavoitteena on vahvat riskiin suhteutetut tuotot, ja siinä keskitytään voimakkaasti ratkaisuyrityksiin maailmanlaajuisesti, joilla on positiivinen vaikutus YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin sekä laajasti kestävyyteen ja ympäristöteemoihin.

Lue lisää vastuullisuudesta CapManilla

Terminologia

Olemme keränneet alla olevaan osioon tärkeitä termejä liittyen vastuulliseen sijoittamiseen. Tutustuthan termeihin ja niiden merkityksiin huolella.

 

ESG

Sijoituskohteiden vastuullisuutta voidaan arvioida niin kutsutuilla ESG-kriteereillä. ESG on lyhenne sanoista Environmental, Social ja Governance, eli karkeasti ottaen yrityksen vastuullisuutta voidaan arvioida ympäristöön (E), ihmisiin (S) ja yrityksen johtamiseen ja hallintotapoihin (G) liittyvillä tekijöillä.

 

Mitä kestävyysmieltymykset ovat ja miksi kysymme niitä?

Kartoitamme jokaisen asiakkaamme ja kysymme samalla heidän kestävyysmieltymyksiään. Kestävyysmieltymyksillä tarkoitetaan asiakkaan valintaa siitä, onko sijoituksiin sisällytetty esimerkiksi EU:n taksonomian mukaisia sijoituksia, kestäviä sijoituksia tai sellaisia sijoituksia, jossa kestävyysvaikutukset on huomioitu. Kestävyysmieltymysten kysyminen on osa kestävän rahoituksen sääntelyä, jolla halutaan kasvattaa asiakkaiden tietoisuutta saatavilla olevien rahoitustuotteiden kestävyysvaikutuksista.

 

Mitä eroa on kestävien ja ns. ei-kestävien sijoitusten välillä?

Kestävä sijoitustuote edistää erilaisia ympäristöön, yhteiskuntaan ja hallintotapaan liittyviä tavoitteita. Esimerkiksi rahaston kohdeyhtiöt noudattavat hyviä hallintotapoja, eikä sijoitus aiheuta merkittävää haittaa muille yhteiskunnallisille tai ympäristöllisille tavoitteille.

 

Kestävyysriski

Ympäristöön (E), yhteiskuntaan (S) tai hallintotapaan (G) liittyvä tapahtuma tai olosuhde, jonka toteutumisella saattaisi olla sijoituksen arvoon tosiasiallinen tai mahdollinen kielteinen olennainen vaikutus.

 

Taksonomia

Taksonomia on EU:ssa määritelty kestävän rahoituksen luokittelujärjestelmä. EU:n ympäristötavoitteisiin kuuluvat muun muassa ilmastonmuutoksen hillintä, ilmastonmuutokseen sopeutuminen, vesivarojen ja merten luonnonvarojen kestävä käyttö ja suojelu, siirtyminen kiertotalouteen, ympäristön pilaantumisen ehkäiseminen ja vähentäminen sekä biologisen monimuotoisuuden ja ekosysteemien suojelu ja ennallistaminen.

 

Kestävyyteen liittyvät tiedot (SFDR)

 

CapMan Wealth Services Oy (”CWS”) tekee seuraavan ilmoituksen kestävyyteen liittyvien tietojen antamisesta rahoituspalvelusektorilla -asetuksen (2019/2088), (Sustainable Finance Disclosure Regulation, ”SFDR”) artiklojen 3(2), 4(5) ja 5(1) mukaisesti.

Tämä ilmoitus on päivätty 23.12.2022 ja siinä yhdistyy tietoja, joita aikaisemmin on sisällytetty CapManin vastuullisuuspolitiikkaan sekä CapManin verkosivuilla osiossa ”Haitallisten kestävyysvaikutusten huomioiminen”.

 

Lue lisää ilmoituksesta